Medial Vägledning

Taråza är ansluten till Etiska Rådet och följer deras Etiska regler för Betalteletjänster

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) är en fristående och oberoende organisation. Rådets uppgifter är enligt de på marknaden gällande standardavtalen och de av huvudmännen antagna stadgarna att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och marknadsföringen av dessa. Dessutom skall Rådet pröva de ärenden som inkommer eller upptas på Rådets initiativ. Dessa ärenden kan avse såväl marknadsföringen som innehållet på tjänsterna.

Särskilda regler för tjänster som avser direktsamtal mellan operatör och kund, sk personligt svar.

Företaget: Den som med teleoperatör (t ex TeliaSonera) ingått avtal om att bedriva rubricerad verksamhet. Operatör: Telefonist, anställd eller verksam hos företaget. Kund: Uppringande.

  1. Kund skall inom 10 sekunder informeras om tillämpad taxa genom talsvarsutrustning, operatör eller på annat sätt.

  2. Direkta samtal mellan operatör och kund får inte förekomma om syftet med samtalet kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans.

  3. Det är inte tillåtet att i tjänsten som operatör avslöja sin adress eller telefonnummer. Ej heller är det tillåtet att lämna uppgifter som är ägnade att identifiera arbetskamrat.

  4. Det är inte tillåtet för operatör eller annan hos företaget verksam att på något sätt ta kontakt med, låta sig kontaktas av eller träffa kund.

  5. Den som tjänstgör som operatör måste ha fyllt 18 år.

  6. Marknadsföringen av rubricerad tjänst skall tydligt ange att samtalet sker med en operatör.

  7. Om operatör misstänker att kund inte är behörig användare av telefonabonne- manget skall samtalet omedelbart avbrytas.

  8. Vad som ovan beskrivs i punkterna C.1-7 skall gälla även vid användning av betalteletjänst för indirekt förmedling av tjänster.

Utöver etiska rådets anvisningar är Taråzas etiska och moraliska policy att inte prata om livslängd, oavsett anledning till frågan Vi får naturligtvis inte heller ställa diagnoser eller friskförklara någon. Vi svarar inte på frågor som kränker någon annans integritet, vilket också innebär att du kan inte ringa i någon annans ärende oavsett i vilket förhållande du står till personen i fråga.


• Taråza © 2018 • 0301-30001 •